در حال نمایش یک نتیجه

پنل پنج تستی 5-panel

پنل پنج تستی، تستی سریع و کیفی بر اساس ایمونوکروماتوگرافی، که توانایی تشخیص همزمان مورفین، آمفتامین، مت‌آمفتامین، متادون و حشیش