در حال نمایش یک نتیجه

پنل سه تستی 3-panel

پنل سه تستی، تستی سریع و کیفی بر اساس ایمونوکروماتوگرافی، که توانایی تشخیص همزمان مورفین، آمفتامین و مت‌آمفتامین در ادرار